نمایشگاه چاپ و بسته بندی

نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی مرداد ماه ۱۳۹۸ در تبریز

ثبت نام غرفه نمایشگاه چاپ و بسته بندی تبریز در سال 98

همواره نمایشگاه یکی از بهترین گزینه برای بازاریابی می باشد. نمایشگاه چاپ و بسته بندی تبریز در

تاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۸برگزار و در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۹۸ به پایان می رسد.

فرم ثبت نام غرفه های نمایشگاه در آخر همین مطلب می باشد

موارد مربوط به نمایشگاه چاپ و بسته بندی تبریز

تاریخ برگزاری:۱-۴ مرداد ۹۸
محل برگزاری:محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز
سالن برگزاری:شهریار
تاریخ افتتاحیه:۱ مرداد ماه
ساعات بازدید:۱۶:۰۰-۲۲:۰۰
تلفن های تماس:۰۴۱-۳۶۳۷۳۷۰۸
فاکس:۰۴۱-۳۶۳۷۳۸۵۰-۶۰

هزینه غرفه های نمایشگاه

حداقل متراژ غرفھ ھای داخل سالن ١٢ متر مربع و فضای باز ۵٠ متر مربع است.
۱- ھزینھ فضای نمایشی ھر مترمربع -/۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال بطور خالص است کھ بـرای ھـر غرفـھ ١٢
متــــری یــــک میــــز پیشــــخوان و ٢ عــــدد صــــندلی و روشــــنایی متعــــارف
خواھد بود.
۲- ھزینھ فضای باز ھر مترمربع -/۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال بطور خالص.
۳- ٩ %ارزش افزودۀ مالیاتی بھ مبلغ فوق اضافھ و اخذ میگردد.

a 300x155 - نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی مرداد ماه 1398 در تبریز

شرایط و مقررات نمایشگاه

١ -تکمیل ھر دو قسمت فرم ثبت نام (فارسی و لاتین) الزامـی اسـت. در صـورت عـدم تکمیـل فـرم،
نمایشگاه ھیچ مسئولیتی در قبال بروز ھرگونھ اشتباه درج مشخصات در لـوح نمایشـگاھی نخواھـد
داشت.
٢ -ثبت نام قطعی پس از وصول ھزینھ مشارکت بطور کامل انجام خواھد گرفت و اعـلام آمـادگی جھـت
مشــــارکت در نمایشــــگاه ایجــــاد ھیچگونــــھ حقــــی بــــرای متقاضــــی نمــــی نمایــــد.
ضمناً قیمتھای اعلام شده خالص و بدون ھرگونھ کسور خواھد بود.

٣ -نظافت داخل غرفھ ھا بھ عھده شرکت کننده است.

۴ -مسئولین غرفھ میبایست ٣٠ دقیقھ قبل از شروع و پس از خاتمھ ساعت کاری نمایشگاه در غرفـه

ھای خود حضور داشتھ باشند. در طول این مدت و ساعات کاری نمایشگاه امنیت داخل غرفھ بھ عھـده
شرکت کننده بوده و نمایشگاه ھیچگونھ مسئولیتی در قبال امنیت داخل غرفھھا در طول مـدت فـوق
نخواھد داشت.
۵ -ھزینھ ھرگونھ آسیب دیدگی و ضرر و زیان کھ بھ پانلھای غرفھھا یا امکانات و لـوازم اضـافی
وارد آید از شرکت کننده اخذ خواھد شد.

فلسکو - نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی مرداد ماه 1398 در تبریز

۶ -شرکت کننده حق واگذاری غرفھ بھ غیر را، بدون اطلاع نمایشگاه ندارد.

٧ -ارتفاع مجاز جھت غرفھزنی و آرایش آن، ٢ متر و ٧٠ سانتیمتر (چھ در فضای بـاز و چـھ داخـل
سالن) میباشد. شرکتھایی کھ نیاز بھ طراحی و دکوربندی غرفھ خود بیش از حـد ذکـر شـده دارنـد
میبایست حداکثر ۴۵ روز قبل از شروع نمایشگاه نسبت بھ اخذ تائیدیھ نقشھ غرفھ آرائـی خـود از
مدیریت نمایشگاه اقدام نمایند. بدیھی است در صورت تایید نقشھ غرفھآرایی، شرکت کننده موظـف
بھ پرداخت ھزینھ افزایش متراژ خواھد بود.
٨ -در صورت اقدام بھ غرفھسازی، شرکت میبایست طی نامھای شرکت تبلیغاتی غرفـھسـاز را معرفـی
نماید ھمچنین مبلغ – /۱/۱۰/۰۰۰ ریال جھت تنظیف محل غرفھ بطور امانی از شرکت تبلیغاتی دریافـت
کھ در صورت تحویل غرفھ تنظیف شده تا ٢۴ ساعت با نظر نمایشـگاه مبلـغ عـودت و در صـورت عـدم
تنظیف، ضبط نمایشگاه خواھد شد.
٩ -نمایشگاه میتواند ارتفاع مجاز بھ بلندای سقف را از تبلیغات افراد حقوقی و حقیقی استفاده
نماید و غرفھ گذار اعتراض و ادعایی نخواھد داشت. بدیھی است اولویت با غرفـھ دار زیـر پانـل
تبلیغاتی میباشد در غیر اینصورت بغیر واگذار خواھد شد.
١٠ -ھزینھ غرفھ از کلیھ مشارکت کنندگانی کھ از اسم و یا مارک کارخانجات خارجی در محل غرفـھ
خود استفاده نمایند، بصورت ارزی دریافت خواھد شد.

q 300x145 - نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی مرداد ماه 1398 در تبریز

١١ -شرکت کننده مجاز بھ ورود و خروج کالاھای نمایشی خـود در غیـر سـاعات یـاد شـده در جـدول زمانبندی نمیباشد.

١٢ -پخش ھرگونھ اصوات بلندوناھنجارکھ باعث ایجاد مزاحمت برای غرفھھـای دیگـرو موجـب اخـلال
درکار پرسنل سالن باشد، ممنوع است.
١٣ -شرکت کنندگان مجاز بھ فروش کالاھای نمایشی خود بھ صورت پراکنده نیستند.
١۴ -شرکت کننده میبایست میزان ارزش کالائی خود را جھت پوشش بیمھ ای کتباً اعلام نماید. ھزینـھ
بیمھ بعھده غرفھگذار میباشد کھ ھنگام تحویل غرفھ اخذ میگردد.
١۵ -درصورتیکھ غرفھ گذار نسبت بھ پوشـش بیمـھای خوداقـدامی ننماید،نمایشـگاه درایـن خصـوص
ھیچگونھ مسئولیتی رابعھده نخواھد داشت.
١۶ -دریافت ھرگونھ لوازم و تجھیزات اضافی غرفھ فقط از طریق تکمیل فرم و پرداخت ھزینـھ ھـای
مربوطھ امکان پذیرمی باشد. بدیھی است پس از ثبت نام قطعـی فـرم لـوازم اضـافی غرفـھ ارسـال
خواھدشد.نمایشگاه باتوجھ بھزمان دریافت تقاضاوامکانات باقیمانده حق قبولیو یا رد تقاضا را
برای خود محفوظ میدارد.
١٧ -مشارکت کنندگان مجاز بھ برگزاری ھرگونھ مراسم مربوط بھ مسابقھ، قرعھکشی، اھدای جوایز و
… در داخل غرفۀ خود نمیباشند، در صورت نیاز بھ این امر میبایست قـبلاً ھمـاھنگی لازم را بـا
نمایشگاه بعمل آورند.

دستگاه بسته بندی 300x300 - نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی مرداد ماه 1398 در تبریز

١٨ -صدور مجوز جھت غرفھ سازی نمایشگاه منحصراً از سوی نمایشگاه بوده و غرفھگذار متعھدوموظف
است در صورت ساخت و ساز غرفھ در نمایشگاه غرفھساز مورد تائیـد نمایشـگاه را ٢٠ روز قبـل از
تحویل غرفھ، بھ نمایشگاه کتباً معرفی نماید.

١٩ -غرفھساز میبایست ضمن رعایت مقررات و مسائل ایمنی طراحی کامل از غرفھ را جھت تائیـد بـھ
نمایشگاه تحویل نماید. و مبالغ زیر جھت تامین موارد ایمنی و غیره از غرفھ ساز اخـذ میگـردد
کھ ھیچگونھ ارتباطی بھ وجوه پرداختی غرفھدار ندارد.
کف -/٠٠٠/١٠ ریال برای ھر مترمربع از غرفھ. غرفھسازی -/۵۰/۰۰۰ ریال برای ھر مترمربع از غرفھ.
٢٠ -ھرگونھ خسارات وارده و مسئولیتھای مالی و جانی بھ بازدیدکننـدگان، غرفـھداران، غرفـھ-
سازان و عوامل بعھده مشارکت کننده میباشد.
٢١ -چاپ ھرگونھ آگھی، پوستر، کارت دعوت و غیره کھ مربوط بھ نمایشگاه باشد ولـو در خـارج از
نمایشگاه منتشر گردد بایستی بھ تایید و موافقت کتبی نمایشگاه برسد.
٢٢ -صدور ھرگونھ دعوت نامھ صرفاً با امضا و نام و لوگوی نمایشگاه بوده در غیر اینصورت نیـاز
بھ اخذ مجوز کتبی نمایشگاه دارد.
٢٣ -غرفھ داران میبایست یک روز قبل از شروع نمایشگاه کالای خود را بھ نمایشگاه انتقال و تـا
ساعت ١٢ روز شروع نمایشگاه «روز افتتاح» غرفھ خود را کاملاً تزئین و پاک سازی نمایند، در غیر
اینصورت نمایشگاه میتواند از ورود کالای غرفھ داران کاملا ممانعت و حق درخواست خسـارات را از
خود سلب خواھد نمود.
٢۴ -اجناسی کھ در خارج از غرفھ بھ ھر میزان در محدوده راھرو باشند کالای ضایعاتی محسوب و از
کالای داخل غرفھ ھر شخص یا شرکت مجزا خواھد بود و نمایشگاه حق برداشت و انتقال بـھ خـارج از
سالن را دارد و مسئولیتی متوجھ نمایشگاه نمیباشد.

دستگاه بسته بندی معرفی 300x300 - نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی مرداد ماه 1398 در تبریز

نکات قابل ذکر

۱- برای ھرگونھ تغییر درغرفھبندی عادی ھرنمایشگاه کھ بنابھ درخواست غرفھگذار انجام شود ھـر
متر مربع مبلغ-/۲۰/۲۰۰ ریال اخذ خواھد گردید. «باز و بست سیستمھا»
۲- در صورت نیاز بھ جرثقیل با اتحادیھ جرثقیل داران توسط امور نمایشگاھی از نمایشگاه اقـدام
خواھد گردید و ورود ھرگونھ جرثقیل غیر بھ نمایشگاه ممنوع بوده و کالای حمل شده توسط جرثقیـل
از خارج نمایشگاه فقط تا درب سالن خواھد بود.
۳- تحویل غرفھ منوط بھ تسویھ حساب کامل میباشد.
۴- در ضمن نمایشگاه ھیچگونھ غرفھساز انحصاری و اختصاصی ندارد.
۵- نمایشگاه از تحویل غرفھ بھ غرفھ سازان بدون ھماھنگی و اخذ تعھدات کتبی معذور خواھد بود.
۶- روشنایی کلیھ سالنھا از سقف سالن میباشد و در صورت نصب ھرگونھ پروژکتوریاچراغدرداخلغرفھ
روشنایی اضافی محسوب و برحسب وات محاسبھ و اخذ خواھد شد.
۷- تاریخ برگزاری و ساعات بازدید نمایشگاه طبق زمانبندی ارسالی بوده و بھ ھیچ عنوان قابل
تمدید نخواھد بود و شرایط فورس ماژور خارج از تعھدات میباشد.
۸- تذکر مھم : در صورت انصراف از مشارکت در نمایشگاه وجوه دریافتی مسترد نخواھد شد و
نمایشگاه نسبت بھ اخذ وجوه باقیمانده نیز اقدام خواھد نمود.
اینجانب کلیھ شرایط و مقررات فوق را کاملاً مطالعھ نموده و با آگاھی کامل امضاء
مینمایم و مسئولیت کلیھ موارد فوق را قبول دارم

فرم ثبت نام نمایشگاه ۹۸ تبریز

admin

فروش فیلم پلی استر فروش فیلم سلفون فروش انواع فیلم بسته بندی 09139744205

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
کمک نیاز دارید؟ چت داخل واتس آپ